Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  1. Dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców;
  2. Świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy) każdego z nupturientów;
  3. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
  4. Zaświadczenie (ważne 6 miesięcy) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego;
  5. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej obejmujące także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej;
  6. Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich.

Spowiedź św.:

  1. - pierwsza - po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,
  2. - druga - bezpośrednio przed ślubem.

Katecheza przedmałżeńska: 

http://diecezja.bydgoszcz.pl/duszpasterstwo/katecheza-przedmalzenska/

W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich konieczny jest reskrypt odpowiedniej władzy kościelnej z udzieloną dyspensą od przeszkody (kan. 1078-1082);

Dyspensa konieczna do ważności małżeństwa jest wymagana w następujących przypadkach:

a)    dyspensa Stolicy Apostolskiej:

- przy przeszkodzie święceń (kan. 1087);

- przy przeszkodzie wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym na prawie papieskim (kan. 1088);

- przy przeszkodzie występku (kan. 1090);

- przy rozwiązaniu poprzedniego małżeństwa mocą władzy papieskiej (małżeństwo niedopełnione, przywilej wiary) – kan. 1142 i 1706;

- gdy dwoje katolików prosi o możliwość zawarcia małżeństwa bez zachowania formy kanonicznej;

b)    dyspensa ordynariusza miejsca:

- przy przeszkodzie wieku (14 lat kobieta, 16 lat mężczyzna) – kan. 1083 § 1;

- przy przeszkodzie różnicy religii, tzn. przy małżeństwie zawieranym z osobą nieochrzczoną (kan. 1086 § 1);

- przy przeszkodzie pokrewieństwa w trzecim i czwartym stopniu linii bocznej (kan. 1091 § 2);

- przy przeszkodzie powinowactwa w linii prostej (kan. 1092);

- przy przeszkodzie przyzwoitości publicznej (kan. 1093);

- przy przeszkodzie pokrewieństwa prawnego (kan. 1094);

- przy przeszkodzie wieczystego ślubu czystości złożonego w instytucie zakonnym na prawie diecezjalnym (kan. 1088);

- w odniesieniu do katolików wschodnich: przy przeszkodzie powinowactwa w drugim stopniu linii bocznej (kan. 809 § 1 KKKW) i przeszkodzie pokrewieństwa duchowego (kan. 811 § 1 KKKW);

- przy zawieraniu małżeństwa mieszanego bez przepisanej formy kanonicznej (z wyjątkiem małżeństwa zawieranego w Cerkwi prawosławnej – w tym wypadku dyspensa wymagana jest do godziwości) (kan. 1127 § 2);

c)     Zezwolenia ordynariusza miejsca wymaga się do godziwego zawarcia małżeństwa w następujących przypadkach:

- przy zawieraniu małżeństwa mieszanego (z ważnie ochrzczonym niekatolikiem) – kan. 1124-1125;

- przy zawieraniu małżeństwa z osobą, która wystąpiła z Kościoła katolickiego, notorycznie porzuciła wiarę katolicką, względnie uważa się za osobę niewierzącą lub uporczywie nie praktykuje (kan. 1071 § 1, 4º i § 2);

- przy zawieraniu małżeństwa, które nie będzie wywierało skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º);

- jeśli nupturient jest małoletni (nie ukończył 18 lat) – kan. 1083 § 2;

- jeśli nupturient jest tułaczem (kan. 1071 § 1, 1º), emigrantem lub jest osobą zamieszkującą za granicą;

- jeśli nupturient poprzednio pozostawał w związku (cywilnym, religijnym, nieformalnym) z inną osobą i wiążą go naturalne obowiązki wobec dzieci lub innej strony wynikające z tamtego związku (kan. 1071 § 1, 3º);

- jeśli nupturient zawarł wcześniej małżeństwo (wyznaniowe lub cywilne) poza Kościołem katolickim;

- przy małżeństwie osoby, której władza kościelna (ordynariusz miejsca lub sąd kościelny) zabroniła zawarcia małżeństwa (kan. 1077 § 1 i 1682 § 1, art. 251 § 1-2 Instrukcji Dignitas connubii);

- gdy istnieją wątpliwości co do faktu chrztu lub ważności chrztu nupturienta;

- przy małżeństwie zawieranym pod warunkiem dotyczącym teraźniejszości lub przeszłości (kan. 1102 § 3);

- przy małżeństwie zawieranym tajnie (kan. 1130);

- przy małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika (kan. 1071 § 1, 7);

- przy małżeństwie osoby związanej cenzurą (kan. 1071 § 1, 5);

- gdy zachodzi potrzeba udzielenia dyspensy od ogłoszenia zapowiedzi;

- przy małżeństwie kanonicznym zawieranym poza miejscem świętym (kan. 1118 § 2);

- przy zastosowaniu przywileju Pawłowego (kan. 1143);

- gdy istnieją bardzo poważne wątpliwości co do zdrowia psychicznego kandydata, jego zdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich i wolności decyzji o zawarciu małżeństwa;

- przy małżeństwie zawieranym przez osobę, co do której stanu wolnego istnieje wątpliwość;

- w sytuacji, gdy nupturienci zamieszkujący w Polsce wyrażają wolę zawarcia małżeństwa za granicą.

Ponadto, w zależności od sytuacji, należy przedstawić następujące dokumenty:

- świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;

- odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym;

- odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa);

- zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115);

- zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania lub zaprzysiężone oświadczenie nupturienta o przyjęciu bierzmowania, jeśli brak o tym adnotacji w świadectwie chrztu (kan. 1065 § 1);

- wymagane przez prawo przyrzeczenia i oświadczenia stron, w przypadku małżeństwa z osobą nieochrzczoną, małżeństw mieszanych i im podobnych;

- zeznania świadków, względnie samego nupturienta, dotyczące przyjęcia chrztu i stanu wolnego nupturienta, jeśli nie może on przedstawić aktualnego świadectwa chrztu;

- zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią (kan. 1071 § 1,6°) wraz ze zgodą sądu rodzinnego;

- oświadczenie stron o braku woli zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi oraz wiedzy o konsekwencjach tego faktu, jeśli starają się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych;

- kopie podań o stosowne dyspensy lub zezwolenia, jeśli takie pisma były sporządzane.


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
106 0.10231781005859